Jaarverslag

Verkort beleidsplan Stichting H.O.T.

Bestuur

De namen van de bestuursleden en coördinatoren staan vermeld onder “over ons”. 

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 

a. het bieden van hulp aan mensen, gezinnen en kinderen die in (acute) nood verkeren en woonachtig zijn in de gemeente Heerlen, met name in Heerlen-Zuid;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door o.a.:

a. het bieden van materiële en immateriële hulp;
b. samenwerken met sociaal-maatschappelijke en mensdienende organisaties in de gemeente Heerlen om zo kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving;

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;

De stichting besteedt de verkregen gelden ten bate van de doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit bovenstaande en uit de feitelijke werkzaamheden.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen, conform de bepalingen in artikel 4, paragraaf 5 van de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website (www.stichtinghoopoptoekomst.nl).

 

Copyright © 2015. Stichting Hoop Op Toekomst.